Magnet eng ,แม่เหล็กถาวรทุกชนิด Magnet thai , แม่เหล็กไฟฟ้า
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Coolant Magnetic Separator

สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมงานกลึง ที่ต้องการดักจับเศษเหล็กออกจากน้ำหล่อเย็น สามารถทำงานได้ตลอดเวลาเพราะมีระบบทำความสะอาด แบบอัตโนมัติ ออกแบบโครงสร้างให้กระจายวัตถุดิบ เข้าสู่ตัวแม่เหล็กได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ใช้คัดแยกเศษเหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ

Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Electro Ferro Filter

แม่เหล็กรุ่น Electro Magnetic Ferro Filter ได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับ อุตสาหกรรมที่ต้องการแยกเศษเหล็กออกจากวัตถุดิบที่เป็นของ เหลว และอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำดินเป็นวัตถุดิบ เช่น การผลิตกระเบื้องผนัง กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องหลังคา เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเซรามิค ผลิตภัณฑ์สีเคลือบ การผลิตแป้ง ฯลฯ มีความของสนามแม่เหล็กหลายแบบให้เลือก 

Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Slip Magnetic Separator

สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการดักจับเศษเหล็กออกจากวัตถุดิบที่เป็นของเหลว เช่น น้ำดิน หรือน้ำหล่อเย็น สามารถทำงานได้ตลอดเวลาเพราะมีระบบทำความสะอาดแบบอัตโนมัติ ออกแบบโครงสร้างให้กระจายวัตถุดิบ เข้าสู่ตัวแม่เหล็กได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ใช้ ประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่

Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Magnetic Trap

ลักษณะเหมือนกับการใช้ Lattice Magnet แต่โครงสร้างภายนอกได้ถูกออกแบบเพื่อให้ เหมาะสมกับงานในอุตสาหกรรมการผลิตวัตถุดิบที่เป็นของเหลว ทนทานต่อแรงดันสูง เช่น อุตสาหกรรมเซรามิค สี หมึกพิมพ์ น้ำเคลือบ น้ำดิน น้ำตาล น้ำแป้ง ซ๊อส นม ฯลฯ

Lifting Magnet Permanent Magnet แม่เหล็ก
Menu
Magnet แม่เหล็กไฟฟ้า Magnet ,magnet คือ magnet lyrics ,magnet แปลว่า magnet คืออะไร , magnet lyrics
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Coolant Magnetic Separator
สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมงานกลึง ที่ต้องการดักจับเศษเหล็กออกจากน้ำหล่อเย็น สามารถทำงานได้ตลอดเวลาเพราะมีระบบทำความสะอาด แบบอัตโนมัติ ออกแบบโครงสร้างให้กระจายวัตถุดิบ เข้าสู่ตัวแม่เหล็กได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ใช้คัดแยกเศษเหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Electro Ferro Filter
แม่เหล็กรุ่น Electro Magnetic Ferro Filter ได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับ อุตสาหกรรมที่ต้องการแยกเศษเหล็กออกจากวัตถุดิบที่เป็นของ เหลว และอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำดินเป็นวัตถุดิบ เช่น การผลิตกระเบื้องผนัง กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องหลังคา เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเซรามิค ผลิตภัณฑ์สีเคลือบ การผลิตแป้ง ฯลฯ มีความของสนามแม่เหล็กหลายแบบให้เลือก 
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Slip Magnetic Separator
สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการดักจับเศษเหล็กออกจากวัตถุดิบที่เป็นของเหลว เช่น น้ำดิน หรือน้ำหล่อเย็น สามารถทำงานได้ตลอดเวลาเพราะมีระบบทำความสะอาดแบบอัตโนมัติ ออกแบบโครงสร้างให้กระจายวัตถุดิบ เข้าสู่ตัวแม่เหล็กได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ใช้ ประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Magnetic Trap
ลักษณะเหมือนกับการใช้ Lattice Magnet แต่โครงสร้างภายนอกได้ถูกออกแบบเพื่อให้ เหมาะสมกับงานในอุตสาหกรรมการผลิตวัตถุดิบที่เป็นของเหลว ทนทานต่อแรงดันสูง เช่น อุตสาหกรรมเซรามิค สี หมึกพิมพ์ น้ำเคลือบ น้ำดิน น้ำตาล น้ำแป้ง ซ๊อส นม ฯลฯ
Permanent Magnet Lifting Magnet